Deklaracja Właściwości Użytkowych

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 (z późniejszymi zmianami) dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Wyroby objęte normami zharmonizowanymi i Europejskimi Aprobatami Technicznymi/Europejskimi Ocenami Technicznymi są dopuszczone do obrotu jeśli producent sporządził dla nich deklarację właściwości użytkowych DoP (Declaration of Performance) oraz umieścił na nich oznakowanie.
Umieszczając oznakowanie CE na wyrobie, producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu z deklarowanymi dla tego wyrobu właściwościami użytkowymi.

 

product label, label

Oznaczenia na etykiecie produktu : 1. Nazwa handlowa wyrobu 2. Zastosowanie wyrobu 3. Piktogram określający zastosowanie wyrobu 4. Adres strony internetowej dla DoP 5. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu 6. Nr DoP – Deklaracji właściwości użytkowych. 7. Numer Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych 8. Klasa reakcji na ogień 9. Kod wyrobu 10. Data produkcji 11. Wymiary 12. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 13. Deklarowany opór cieplny 14. Numer jednostki notyfikowanej, która uczestniczyła w ocenie zgodności i wydała certyfikat. 15. Dwie ostatnie cyfry roku pierwszego oznaczenia wyrobu znakiem CE 16. Adres producenta 17. Poziom lub klasa pozostałych zadeklarowanych właściwości użytkowych

Symbole w kodzie wyrobu

Kod:

MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Zawiera następujące informacje: 

MW - wełna mineralna (skrót terminu);

EN 13162 - numer europejskiej normy obejmującej wyrób;

T5 - tolerancja na grubości; dla klasy T5 mieści się  w przedziale od -1 do +3 mm;

DS(70,-) - stabiloność wymiarowa; zmiana wymiarów nie przekracza 1% po 48 h przechowywania wyrobu DS(70,-) w temperaturze 70°C, 

DS(70,90) -  stabiloność wymiarowa; zmiana wymiarów nie przekracza 1% po 48 h przechowywania wyrobu w temperaturze 70°C i wilgotności 90%;

CS(10)20 - naprężenie ściskające; przy 10% odkształceniu względem ≥ 20 kPa;

TR10 - wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni - deklarowana wartość 10 kPa

PL(5)250 - obciążenie punktowe; siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm ≥ 250 N;

WS - krótkotrwała nasiąkliwosć wodą; nie więcej niż 1,0 kg/mprzy częściowym zanurzeniu wyrobu na 24 h;
 
WL(P) - długotrwała nasiąkliwosć wodą; nie więcej niż 3,0 kg/mprzy częsciowym zanurzeniu przez 28 dni;
 
MU1 - przenikanie pary wodnej - współczynnik oporu dyfuzyjnego=1 (bez badań)