Polityka jakości

System Zarządzania Jakością (jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania) jest w pełnym zakresie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, wymaganiami Zakładowej Kontroli Produkcji oraz wymaganiami prawnymi, które dotyczą ROCKWOOL Polska. 

Produkt dostarczany klientowi ma formę wartości niematerialnej i jako taki podlega stosownej kontroli i ochronie.
Misja przedsiębiorstwa oraz kluczowe wartości (składające się na politykę jakości) wyznaczają ramy celów przedsiębiorstwa, uaktualniane w corocznym pakiecie budżetowym i dokumentach pokrewnych. Zawierają one ściśle sformułowane cele jakości i organizacji.

System zarządzania jakością i środowiskiem

Ma on na celu spełnienie wewnętrznych wymagań ROCKWOOL Polska z zakresu ochrony środowiska opartych na wymaganiach prawnych, wymaganiach koncernu oraz wewnętrznych ustaleniach. Obejmuje utrzymanie i rozwój systemu poprzez nadzór nad dokumentacją i zapisami systemu zarządzania, monitorowanie procesów, przeprowadzanie auditów wewnętrznych wraz z realizacją działań korygujących i zapobiegawczych oraz przygotowywanie danych do przeglądów zarządzania. Proces ten poprzez bezpośrednią komunikację jest zintegrowany z procesami zarządzania poszczególnymi procesami i działami ROCKWOOL.

 

 

 

 

Za zabezpieczenie niezbędnych zasobów koniecznych do utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością i środowiskiem oraz zwiększenia zadowolenia klienta i stron zainteresowanych odpowiada Zarząd ROCKWOOL Polska. Niezbędne zasoby obejmują:

  • zasoby ludzkie – kompetentny i wykwalifikowany personel,
  • zasoby materialne – infrastruktura, maszyny i urządzenia, wyposażenie do pomiarów kontroli i badań, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, surowce, materiały, usługi zewnętrzne,
  • dokumentacja systemowa: księga, procedury, instrukcje, dokumentacja technologiczna,
  • zasoby finansowe – gwarantujące przede wszystkim realizację celów dla realizacji polityki jakości i środowiska, a także zapewniające utrzymanie właściwego poziomu sterowania i kontroli procesów.


Działania projakościowe


W ROCKWOOL Polska wyróżnia się m.in następujące działania mające na celu poprawę jakości:
Kluczowe zadania w obszarze jakości dotyczą dbałości o Klienta, budowanie relacji, jak i spełnianie jego oczekiwań.

  • Monitorujemy zadowolenie Klienta w celu doskonalenia naszego system zarządzania zarówno w bezpośrednim kontakcie z Klientem, jak i poprzez rozwój naszych produktów tworząc nowe rozwiązania,
  • Poprawiamy wykorzystanie surowców do produkcji,
  • Poprawiamy efektywność naszych linii produkcyjnych,
  • Analizujemy produkcję naszych wyrobów i doskonalimy ich jakość,
  • Poprawiamy efektywność procesów w organizacji analizując współdziałanie procesów w organizacji,
  • Dbamy o efektywność dostaw.