Termomodernizacja budynku

Termomodernizacja starszych budynków

Podstawowym celem modernizacji budynku jest zmniejszenie zużycia energii oraz nie mniej ważne: zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem komfortu użytkowania i przyjaznego mikroklimatu w pomieszczeniach. Krótko mówiąc termomodernizacja to docieplenie budunku w efektywny sposób, dzięki czemu energia potrzeban na ogrzewanie znacznie się zmniejszy, a dzięki temu będzie można oszczędzić na ogrzewaniu. 

Termomodernizacja budynku

Renowacja budynku jak wszystkie prace budowlane jest stosunkowo kosztowną operacją, jednak warto ją przeprowadzić kiedy: 

 • ponosisz duże koszty związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej,
 • używasz paliwa mocno zanieczyszczającego Twoje bezpośrednie otoczenie i środowisko naturalne (węgiel, koks),
 • w przegrodach zewnętrznych twojego domu (ścianach zewnętrznych, dachu lub stropodachu) nie ma co najmniej 12 cm izolacji cieplnej (styropianu, skalnej wełny mineralnej),
 • w Twoim domu jest przestarzały kocioł grzewczy lub piec oraz przestarzała instalacja grzewcza,
 • masz wyeksploatowane i nieszczelne okna,
 • w okresie zimowym (sezonie grzewczym) mikroklimat i komfort cieplny w Twoim domu jest niewłaściwy (odczucie chłodu, wrażenia przeciągów, wilgoć i zła jakość powietrza).

Koszty, jakie generuje modernizacja budynku zostaną skompensowane przez oszczędności, jakie dzięki niej osiągniesz. Wybierz trwałe ocieplenie, aby nie wymieniać izolacji co kilka lat.

Co powinieneś wiedzieć o termomodernizacji? Czym jest audyt energetyczny?

Ogólne

Co to właściwie jest modernizacja budynku?

Termomodernizacja budynku to przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Wymaga oczywiście nakładów finansowych, ale przy dobrym rozpoznaniu i wyborze metody finansowania można ją wykonać w taki sposób, że związane z tym koszty będą pokrywane głównie z uzyskanych oszczędności.

Aby poddać budynek skutecznej termomodernizacji można:

 • docieplić przegrody zewnętrzne,
 • wymienić lub wyremontować okna,
 • zmodernizować lub wymienić system grzewczy w budynku,
 • unowocześnić system wentylacji,
 • usprawnić system wytwarzania ciepłej wody,
 • zacząć wykorzystywać energię słoneczną lub inną tanią tzw. energię odnawialną.

Warto zasięgnąć porady doświadczonego audytora energetycznego zanim podejmiemy decyzję o zakresie termomodernizacji. Audyt energetyczny może uchronić nas przed nietrafioną modernizacją elementu, który w rzeczywistości ma niewielki wpływ na efektywność energetyczną całego budynku. 

Gdzie w budynku występują największe straty ciepła?

W typowym domu tracimy ciepło w następujących miejscach:

 • wentylacja 30-40%
 • ściany zewnętrzne 20-30%
 • dach 10-15%
 • okna 15-25%
 • piwnica 3-5%  

Docieplenie ścian, dachów i piwnic w połączeniu z wymianą okien daje w kolejnych okresach duże oszczędności. 

Jakich efektów można się spodziewać po przeprowadzeniu termomodernizacji?

Po termomodernizacji możemy spodziewać się następujących efektów: 

 • Polepszenia warunków i komfortu zamieszkania (mikroklimat, estetyka),
 • Zmniejszenia kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody,
 • Wzrost wartości rynkowej  budynku; docieplone budynki są lepiej postrzegane przez przyszłych nabywców,
 • Dodatkowo, dzięki termomodernizacji przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego. 

 

Audyt energetyczny - co to jest?

Termomodernizacja domu nie powinna być przedsięwzięciem przypadkowym. Aby uzyskać pożądane skutki i znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania domu, należy przeprowadzić szczegółową analizę energetyczną budynku. Dopiero wtedy można przystąpić do działań poprawiających izolacyjność ścian, dachu, szczelność okien i drzwi, czy też wydajność systemu grzewczego, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Taką wnikliwą analizą jest audyt energetyczny.

Audyt energetyczny to ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających całkowite zużycie energii w domu. Głównym celem jest ograniczenie kosztów ogrzewania domu. Audyt energetyczny ma na celu zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności np. okresu zwrotu poniesionych kosztów.

W związku z aktualnym stanem budownictwa mieszkaniowego w Polsce (znaczna liczba domów wysoce energochłonnych), uchwalona została Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18 grudnia 1998r. Obecnie Ustawa ta została zastąpiona przez Ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459. Natomiast etapy przeprowadzenia audytu energetycznego termomodenizowanego budynku jasno i precyzyjnie określa m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytorów, w także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Audyt energetyczny - pierwszy etap

Pierwszym podstawowym etapem audytu energetycznego jest szczegółowa analiza aktualnego stanu budynku. Obejmuje ona ocenę właściwości cieplnych przegród zewnętrznych, stanu stolarki okiennej i drzwiowej, określenie sprawności systemu grzewczego, wentylacyjnego oraz układu ciepłej wody użytkowej. Uzyskanie tych danych wymaga fachowej oceny technicznej budynku, przeprowadzenia wywiadów z mieszkańcami. Niekiedy uzasadnione jest również zastosowanie urządzeń analizujących zużycie ciepła, wydajność systemu ogrzewania, efektywność regulacji i sterowania systemem grzewczym czy też wielkości strat przy przesyłaniu ciepła. Dla pełnego obrazu właściwości energetycznych budynku i pełnej analizy procesów cieplnych wskazane może być przeprowadzenie długotrwałych pomiarów temperatury zarówno wewnątrz,jak i na zewnątrz budynku od strony północnej (w celu uniknięcia ogrzania mierników przez słońce) w okresie grzewczym.

Audyt energetyczny - ocena stanu technicznego

Ponadto, należy wykonać ocenę stanu technicznego i eksploatacji obiektu, w której uwzględnia się takie elementy jak np. nieszczelny dach, przemarzające ściany, zniszczoną elewację, czy też skorodowaną instalację centralnego ogrzewania, elementy przyczyniające się do nadmiernego zużycia energii wynikające z nieprawidłowego użytkowania budynku.

W profesjonalnie przeprowadzonym audycie winny się również znaleźć badania termowizyjne budynku, które jasno i dokładnie przedstawiają straty ciepła przez ściany, dachy i otwory okienne oraz drzwi.

Na tym etapie proponuje się konkretne rozwiązania, dobrane w oparciu o szeroką znajomość i gamę produktów służących poprawie zmniejszenia strat ciepła w poszczególnych elementach budynku. Należy tutaj zaznaczyć, iż najbardziej uzasadnionym rozwiązaniem jest ograniczenie strat ciepła poprzez zapewnienie właściwej izolacyjności przegród zewnętrznych budynku, a następnie poszukiwanie możliwości pozyskania energii z odnawialnych źródeł np. energia z kolektorów słonecznych czy pomp ciepła, a potem możliwości ograniczenia zużycia energii poprzez efektywne wykorzystanie paliw kopalnych, czyli usprawnienie istniejącego systemu grzewczego.

Na podstawie przeanalizowanych rozwiązań przygotowana zostaje oferta uwzględniająca nakłady finansowe związane z wykonaniem prac termomodernizacyjnych. Właściwe wykonanie powyższych działań pozwala na przystąpienie do obliczania oszczędności wynikających z zaproponowanego przedsięwzięcia. Oszczędność kosztów ogrzewania, czyli różnica pomiędzy stanem aktualnym a stanem po przeprowadzeniu termomodernizacji, ma kluczowe znaczenia dla właściciela domu - inwestora. 

Audyt energetyczny - zestawienie kosztów i zysków

Uwzględniając w obliczeniach przyjęte rozwiązania otrzymujemy zestawienie kosztów i zysków, jakie można osiągnąć poprzez zastosowanie usprawnień w obszarze izolacyjności ścian, stropodachów i podłóg oraz okien i drzwi, a także poprawy efektywności systemu grzewczego i wentylacyjnego. Późniejsza analiza ekonomiczna wszystkich możliwych rozwiązań daje nam przejrzysty obraz tego, ile możemy zaoszczędzić w przyszłości inwestując w efektywniejsze energetycznie rozwiązania. W przypadku termomodernizacji budynków, zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów, oblicza się tzw. wskaźnik SPBT, czyli prosty okres zwrotu nakładów. Wskazuje on czas, w jakim zwrócą się poniesione koszty i przedsięwzięcie zacznie przynosić korzyści finansowe dla inwestora.

Te informacje pozwalają nam na przygotowanie planu przeprowadzanych prac termomodenizacyjnych. Należy zaznaczyć, iż koszt przeprowadzenia audytu energetycznego jest znikomy w porównaniu do wartości prac modernizacyjnych i przyszłych korzyści finansowych, jakie można uzyskać po przeprowadzeniu odpowiednio przygotowanej termomodernizacji. Dlatego też warto ponieść ten koszt i zlecić przygotowanie audytu energetycznego specjalistom z zakresu efektywności energetycznej. Lista audytorów energetycznych dostępna jest m.in. na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (www.zae.org.pl)

Formalności w procesie termomodernizacji

Termomodernizacja wymaga przed rozpoczęciem prac wykonania projektu architektoniczno-budowlanego. Ma on istotny wpływ nie tylko na zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku, ale także na jego wygląd zewnętrzny. 

Mając gotowy projekt uwzględniający wszelkie możliwe modernizacje (minimalizacja mostków termicznych), można ubiegać się o niezbędne zgody i pozwolenia To, jakie prace wymagają pozwolenia na budowę, a jakie tylko zgłoszenia wykonywania robót budowlanych określa prawo budowlane (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami).

Dach i ściany wybranego domu można ocieplać bez pozwolenia na budowę, ponieważ jego wysokość nie przekracza wysokości 12 m (roz. 4, art. 29, ust. 2, pkt 4). Jedyną wymaganą tu czynnością administracyjną jest zgłoszenie właściwemu organowi (np. urzędowi gminy lub powiatu albo też urzędowi miejskiemu) przeprowadzenia robót budowlanych. Formularz zgłoszenia znajdziesz na stronach internetowych organów administracyjnych lub w działach architektoniczno-budowlanych jednostek administracyjnych. W samym zgłoszeniu (art. 30, ust 2) należy opisać rodzaj i grubość materiału ociepleniowego oraz sposób przeprowadzenia prac budowlanych (zaleca się używanie zwrotu: zgodnie z zaleceniami producenta). Dołączyć należy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pod rygorem odpowiedzialności karnej). W tym dokumencie należy podać takie informacje, jak: szczegółowe dane personalne, numer działki oraz numer dokumentu, na podstawie którego stwierdzona została własność bądź współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe lub też stosunek zobowiązaniowy przewidujący uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Do tych dwóch dokumentów trzeba dołączyć zasadniczą mapę działki. Można ją otrzymać za niewielką opłatą w dziale geodezji i kartografii jednostki, w której dokonuje się zgłoszenia.

Zgodnie z prawem budowlanym wszystkich tych formalności należy dopełnić przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania prac ociepleniowych można przystąpić wtedy, gdy w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu. Po 30 dniach zgłoszenie robót budowlanych staje się prawomocne, zatem można przystąpić do wykonywania modernizacyjnych prac budowlanych. Uwaga! Ważność zgłoszenia, do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, mija po upływie dwóch lat od dnia złożenia zgłoszenia.

Poznaj silne strony wełny skalnej