Dach istniejący

Istniejący dach budynku to płaski dach dwuspadowy o konstrukcji stropodachu niewentylowanego i powierzchni 94 m2. Jego część nośna wykonana została z żelbetowych belek i wypełnienia z pustaków stropowych DZ-3. Izolacja termiczna miała grubość 7 cm i zrobiono ją z archaicznych materiałów – żużlu i płyt z trzciny. Pokryty był tradycyjnie papą.

Demontaż dachu

Przed położeniem nowego ocieplenia usunięto wszystkie warstwy izolacyjne z dachu, aż do samego stropu. Wykorzystano spust rurowy, który przymocowano do budynku. Dzięki temu nie trzeba znosić śmieci schodami, ani spuszczać ich na linie z dachu. Po skuciu kilofami całej szlaki i usunięciu gzymsów, które przeszkadzałyby w prawidłowym połączeniu warstw termoizolacyjnych dachu i ścian zewnętrznych, konieczne było także usunięcie starej ścianki attykowej i zastąpienie jej nową – murowano ją z bloczków betonu komórkowego, z trzech stron dachu tak, by wystawała 25-30 cm ponad pokrycie.

Po wzorcowym niszczeniu i usuwaniu starych elementów trzeba posprzątać. Jest to idealny moment na podwyższenie kominów i kominków wentylacyjne o 60cm, a także czas na wyrównanie stropu warstwą zaprawy podkładowej.

Montaż paroizolacji

Przed położeniem izolacji właściwej należy wykonać paroizolację, która jest konieczna przy prawidłowym ociepleniu dachu, ponieważ będzie zatrzymywała wilgoć, która mogłaby się przedostawać przez strop od „spodu”, czyli od ogrzewanych pomieszczeń. Warstwę paroizolacyjną z papy, folii lub roztworu bitumicznego należy nanieść na warstwę wodnego lub rozpuszczalnikowego roztworu bitumicznego. Rozważaliśmy użycie folii, jednakże w związku z dużą porowatością i nierównością podłoża, zdecydowaliśmy się na roztwór bitumiczny i dach został pokryty jego dwoma warstwami, które będą stanowiły nasze zabezpieczenie przed wilgocią.Montaż pierwszej warstwy ocieplenia

Na paroizolację kładziemy izolację z wełny skalnej. Do ocieplenia stropodachu wybraliśmy duże, twarde płyty ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL MONROCK MAX o grubości 15 cm. Zaczynamy układanie od naroża dachu. Stosujemy metodę układania mijankową – płyty przylegają ściśle, jedna do drugiej tak, że ich boczne krawędzie nie są w jednej linii. Po zaizolowaniu dachu pierwszą warstwą trzeba trochę uwagi poświęcić nowobudowanej ściance attykowej. Ocieplamy ją również, naklejając na nią za pomocą kleju bitumicznego płyty z wełny skalnej grubości 6 cm.

System płyt spadkowych

Projekt termomodernizacji zakładał zmianę dachu z dwuspadowego w jednospadowy. Zdecydowaliśmy się na stworzenie wymaganego spadku za pomocą klinowych płyt ze skalnej wełny mineralnej (system DACHROCK SPS – są to płyty na zamówienie, tworzone dla konkretnego dachu na podstawie projektu). Układamy je jako kolejną warstwę na już zamontowanej izolacji i w ten sposób uzyskujemy wymagany w projekcie spadek.

Montaż papy

Po ociepleniu dachu, musimy go odpowiednio zabezpieczyć. W tym celu nakładamy papę podkładową. Pasy rozmieszczamy równolegle do krawędzi dachu, zaczynając od strony okapu. Pasy papy, zarówno podkładowej jak i wierzchniego krycia, muszą być układane od strony okapu lub odpływu dachowego w górę. To samo dotyczy hydroizolacji z folii PCW lub EPDM – klejonej na zimno lub mocowanej mechanicznie i uszczelnianej na połączeniach.

Papę przyklejamy za pomocą specjalnego kleju bitumicznego. Papę podkładową mocujemy do podłoża łącznikami mechanicznymi umieszczanymi przy jej dłuższych krawędziach – w naszym przypadku są to odpowiednio rozmieszcone kołki. Ułożona papa mocowana musi mieć szczelnie zgrzaną krawędź zakładu. Podczas układania pilnujemy, żeby każdy pas zachodził na kolejny co najmniej 10-15 cm. Na koniec, po ułożeniu, papę wierzchniego krycia zgrzewamy całą powierzchnią z podłożem. Żeby papa nie zginała się w narożnikach pod kątem prostym, użyjemy pewnej sztuczki i sięgniemy po kliny dachowe. Wąskie płyty z wełny mineralnej o przekroju trójkątnym sprawią, że zamiast kąta prostego, w złączeniach ze ścianami, zwiększymy kąt do 135 stopni. Ostatnim akordem prac dachowych jest pokrycie całej powierzchni papą wierzchniego krycia, u nas jest to papa modyfikowana SBS z osnową poliestrową.

Efekt modernizacji dachu płaskiego

Współczynnik przenikania ciepła przez dach przed remontem wynosił 0,79 W/(m2K). Dzięki naszym działaniom zmniejszyliśmy go do 0,21 W/(m2K).

Zapoznaj się z etapami i korzyściami jakie płyną z prawidłowo przeprowadzonej termomodernizacji domu - część I.

Grassroof - large png

Poznaj silne strony wełny skalnej