Zbyt duże natężenie dźwięku nasila zmęczenie, uniemożliwia regenerację sił i pogłębia stres, a to znacznie obniża wydajność pracy człowieka oraz standard jego życia. To wystarczająco wiele argumen-tów przemawiających za tym, aby zadbać o możliwie najlepszy komfort akustyczny budynków. Ale jak to zrobić?

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że przyczyną złego samopoczucia użytkowników budynków są ota-czające źródła hałasu. Pamiętajmy – mimo że nie mamy zasadniczo wpływu na ich istnienie, to naszym obowiązkiem jest maksymalne ograniczenie ich oddziaływania na otoczenie, w jakim przebywamy.

Jakie są normy związane z komfortem akustycznym?

Zasadniczą przyczyną negatywnego wpływu hałasu na zdrowie i samopoczucie użytkowników budyn-ków są najczęściej nieodpowiednio pod względem akustycznym zaprojektowane i wykonane budynki, a w nich przegrody budowlane, jak ściany działowe.

„Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas, na który narażeni są mieszkańcy lub ludzie znajdujący się w pobliżu, nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach” – mówi dyrektywa 89/106/EC dotycząca wyrobów budowlanych - „Ochrona przed hałasem”. O tym, że cisza jest wymogiem prawnym, powinni pamiętać wszyscy projektanci, inwestorzy i wykonawcy nowo wznoszo-nych i modernizowanych obiektów budowlanych. Odpowiednie przepisy dotyczące tego zagadnienia zostały ujęte m.in. w ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami), w rozporzą-dzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w normach:

  • PN-B-02151-3:2015-10 – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach i izolacyjność aku-styczna elementów budowlanych. Wymagania.
  • PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05 – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszcze-niach.
  • PN-EN ISO 717-1:2013-08 – Ocena izolacyjności w budynkach i izolacyjności akustycznej ele-mentów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
  • PN-EN ISO 717-2: 2013-08 – Ocena izolacyjności w budynkach i izolacyjności akustycznej ele-mentów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.

Jak dobierać rozwiązania w projektach ścian działowych?

Przy projektowaniu i realizacji budynków o różnym przeznaczeniu, należy między innymi uwzględniać wymagania izolacyjności akustycznej dla przegród wewnętrznych: ścian działowych.

Aby wg normy PN-B-02151-3 prawidłowo dobrać ścianę działową, która po zamontowaniu w budynku powinna spełniać wymagania izolacyjności akustycznej R’A1 ≥ R’A1min i mając zbadaną laboratoryjnie jej izolacyjność akustyczną Rw(C, Ctr), RA1=Rw+C, należy zawsze pamiętać o uwzględnieniu:

  • korekty 2 dB ze względu na możliwą niedokładność wyznaczania wskaźników w badaniach labo-ratoryjnych, różny stopień odtworzenia w badanym wzorcu cech materiałowo-konstrukcyjnych rozwiązania oraz ewentualne niedokładności wykonawstwa,
  • poprawki K, określającej wpływ bocznego przenoszenia dźwięku, przyjmowanej wg PN-B-02151-3, załącznik D.2.

Ich izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych przy widmie hałasów bytowych, powinna speł-niać warunek:

R’A1 ³ R’A1min; [dB]

RA1’ = Rw + C – K – 2 [dB]

gdzie:

  • R’A1 - wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody - przewidy-wana wartość izolacyjności akustycznej ściany na budowie (z uwzględnieniem wpływu przeno-szenia bocznego K),
  • R’A1min – wartość wymagana, określona normowo w zależności od rodzaju budynku i funkcji po-mieszczeń rozdzielanych przegrodą.

Należy pamiętać, że duży wpływ na wartość poprawki na przenoszenie boczne K, mają szczegóły roz-wiązań połączeń ścian ze stropami i ścianami sąsiednimi oraz szczegóły wykonania naroży. Dlatego też zalecamy montować lekkie ściany działowe z obustronną dylatacją podłogi pływającej i ustawiać je bez-pośrednio na stropie, nie na wylewce podłogi. W ten sposób znacznie zmniejszamy wpływ bocznego przenoszenia dźwięku nawet o kilka dB.