Pierwszym krokiem w ustalaniu warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego jest ustalenie jego sposobu użytkowania, typu użytkowników oraz w zależności od nich – podział na strefy pożarowe. W przypadku powierzchni zaklasyfikowanych jako zagrożenia ludzi ZL różne kategorie można łączyć (np. strefa ZL I + ZL III), pod warunkiem spełnienia wymagań dla obu tych kategorii.  

EWAKUACJA użytkowników może odbywać się do innej strefy pożarowej (która uznaje się za strefę bezpieczną)

Podziału na strefy pożarowe dokonuje się za pomocą elementów oddzielenia przeciwpożarowego (ścian i stropów) lub zachowania między budynkami odpowiedniej, określonej w przepisach odległości. 

bazawiedzy, fire separation, fire resistance
Materiały składające się na oddzielenie przeciwpożarowe powinny posiadać klasę reakcji na ogień A1 lub A2-s3, d0.
Elementy oddzielenia przeciwpożarowego OGRANICZAJĄ STRATY POŻAROWE do strefy, w której wybuchł pożar.

Dodatkowym rozwiązaniem w takim przypadku, które jest zalecane przez ubezpieczycieli, choć niewymagane przez przepisy, jest podział na dwie strefy pożarowe części produkcyjnej od części magazynowej. Celem jest zmniejszenie ryzyk poprzez oddzielenie miejsc składowania materiałów palnych (magazyn) od miejsc, gdzie z większym prawdopodobieństwem może pojawić się źródło zapłonu (produkcja). 

bazawiedzy, fire separation, fire resistance

Inną często spotykaną sytuacją jest wielofunkcyjny budynek, w którym znajduje się garaż podziemny (PM, Q  500 MJ/m2), parter usługowy (najczęściej ZL III), kilka pięter apartamentów na wynajem (ZL V) oraz część mieszkaniowa (ZL IV). 

bazawiedzy, fire separation, fire resistance
Elementy oddzielenia przeciwpożarowego umożliwiają sprawniejszą AKCJĘ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ, która skupia się tylko na jednej strefie pożarowej, a nie na całym obiekcie.