Zakres stosowania metody uproszczonej (wg pkt. D.2.1. normy)

Metodę uproszczona obliczania wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’A1 lub R’A2 lekkich przegród wewnętrznych o konstrukcji szkieletowej na kształtownikach zimnogiętych można stosować, gdy:

 • wszystkie ściany boczne, do których przylega ściana działowa o konstrukcji szkieletowej, są ścianami masywnymi (w przypadku ścian zewnętrznych

warunek ten dotyczy warstwy od strony pomieszczenia), a izolacyjność akustyczna tych ścian w przybliżeniu podlega „prawu masy”,

 • stropy w budynku są konstrukcjami masywnymi, a izolacyjność akustyczna tych stropów w przybliżeniu podlega „prawu masy”,
 • w budynku, w pomieszczeniach przyległych do danej lekkiej ściany działowej nie ma podwieszonych sufitów, natomiast mogą występować pływające podłogi, nie występują podłogi podniesione,
 • ściana może być posadowiona na płycie stropowej lub na warstwie jastrychu cementowego pływającej podłogi.

Jeżeli warunki nie są spełnione, to przypadki takie powinny być oceniane indywidualnie przez specjalistę.

Aby spełnić wymagania normowe stawiane w normie PN-B-02151-3:2015 dla lekkiej ściany działowej należy sprawdzić dla niej warunek:

R’A1  R’A1min [dB] 

R’A1 = Rw + C – K – 2; [dB] 

gdzie: 

 • R’A1, R’A2 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej – przewidywana wartość izolacyjności akustycznej ściany działowej po jej zamontowaniu na budowie (z uwzględnieniem wpływu przenoszenia bocznego K);
 • R’A1min, R’A2min – wymagania dla przegrody zamontowanej na budowie, tablica 3; wartość określona normowo wg PN-B-02151-3:2015,
 • Rw (C, Ctr) - ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej Ściany – wartość uzyskana w laboratorium; badana wg PN-EN ISO 717-1:2013;
 • C, Ctr – widmowe wskaźniki adaptacyjne (ujemne), przyjmowane w zależności od rodzaju hałasów.

Zastosowanie wskaźnika adaptacyjnego C

Widmowy wskaźnik adaptacyjny C hałasu, wg PN-EN ISO 717-1:2013 stosujemy dla:

 • hałasów bytowych,
 • ruchu drogowego na autostradach i drogach szybkiego ruchu o V > 80 km/h,
 • ruchu kolejowego dużej prędkości,
 • zakładu przemysłowego emitującego hałas z przewaga wysokich częstotliwości.

Widmowy wskaźnik adaptacyjny Ctr hałasu, wg PN-EN ISO 717-1:2013 stosujemy dla:

 • hałasów dyskotek,
 • komunikacji drogowej w mieście,
 • ruchu kolejowego o małej prędkości,
 • zakładu przemysłowego emitującego hałas z przewaga niskich częstotliwości

K – poprawka określająca wpływ bocznego przenoszenia dźwięku przez elementy budynku na wartość wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’A1 ściany wewnętrznej, przyjmowana wg tablicy D.4. normy PN-B-02151:2015, w zależności od średniej masy powierzchniowej przegród bocznych (ścian, stropów) mb,śr i ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej Rw szkieletowej ściany działowej, tablica 2.

Jakie wartości wziąć pod uwagę przy doborze ścian działowych?

Dobierając ściany działowe między pomieszczeniami w budynku, spełniające wymagania stawiane w PN-B-02151-3:2015, pomocne będzie zamieszczenie obliczonych wartości w tabeli.

Dobór lekkich ścian działowych dla spełnienia normowych wymagań izolacyjności akustycznej.

Wymagane R’A1min, R’A2min 

Sprawdzenie R’A1≥ R’A2 [dB] 

Obliczone R’A1, R’A2 

Rodzaj budynku i dzielonych pomieszczeń 

R’A1min wg normy [dB] 

R’A2min wg normy [dB] 

Opis sprawdzanej ściany działowej (konstrukcja, izolacja, okładziny) 

Rw [dB] 

C, Ctr [dB] 

K [dB] 

R’A1 = RW + C – K – 2 [dB] 

R’A2 = RW + Ctr – K – 2 [dB] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

          
          
          

W jakiej kolejności wykonać obliczenia wymaganej izolacyjności?

Kolejność wykonywania obliczeń przy doborze ściany działowej o wymaganej izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych R’A1min lub R’A2min:

 1. Określamy rodzaj budynku i przeznaczenie pomieszczeń rozdzielanych przegroda – (kol. 1).
 2. Odczytujemy z normy PN-02151-3:2015 wymagana wartość izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych R’A1min (R’A2min) (tablica 3) dla ściany określonej w pkt. 1 – (kol. 2 i 3).
 3. Przyjmujemy wstępnie rozwiązanie ściany działowej, która powinna spełnić normowe wymagania izolacyjności akustycznej (kol. 5). Zbadana w laboratorium izolacyjność akustyczna ściany działowej pokazuje wskaźnik Rw (C; Ctr). Praktycznie należy wstępnie dobrać rozwiązanie takiej ściany działowej, dla której wskaźnik Rw będzie wyższy od wartości wymaganej R’A1min o 8 – 10 dB – aby po uwzględnieniu widmowego wskaźnika adaptacyjnego C lub Ctr, przenoszenia bocznego K i poprawki 2 dB zapewnić wymaganą normą izolacyjność akustyczną przegrody R’A1min.
 1. Wstawiamy wartość ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej wybranej ściany Rw (kol. 6) i widmowych wskaźników adaptacyjnych C i Ctr (kol. 7). Wyznaczamy wartość przenoszenia bocznego K przez przegrody sąsiadujące z rozpatrywaną ścianą działową, wg tablicy D.4. normy – (kol. 8). Wartość przenoszenia bocznego K zależy od średniej masy powierzchniowej przegród bocznych (ścian, stropów) mb,śr i ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej Rw szkieletowej ściany działowej.

Wartości poprawki K do obliczania wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’A1 lub R’A2 lekkich ścian szkieletowych (wg tablicy D.4. normy).

 

Średnia masa powierzchniowa wg wzoru (D-5) przegród bocznych [kg/m2]

Wartości poprawki K w zależności od ważnego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej RW szkieletowej ściany działowej [dB]

39

41

43

45

47

49

51

53

≤ 150

2

2

3

5

6

7

9

11

200

1

2

3

4

5

6

8

10

250

0

1

2

2

3

4

5

6

300

0

0

1

1

2

3

4

5

350

0

0

0

0

0

1

2

3

≥ 400

0

0

0

0

0

1

2

3

Średnią masę powierzchniową przegród bocznych obliczamy z wyrażenia:

gdzie:

mb,śr – średnia masa powierzchniowa przegród bocznych, [kg/m2];

mbi – masa powierzchniowa poszczególnych masywnych przegród bocznych [kg/m2] (przyjmowana wg zasad podanych w pkt. D.2.1. i D.2.2. normy);

n – liczba masywnych przegród bocznych w stosunku do rozpatrywanej lekkiej ściany działowej.

RDC, calculations, accoustic