Omawiania norma daje możliwość obliczania wskaźnika definiującego efektywność energetyczną budynku Ewe (np. energia końcowa lub pierwotna) jako wielkości wynikającej z rocznego bilansu energii pobranej przez budynek z sieci (Ewe,del,i) oraz oddanej przez budynek do sieci (Ewe,exp,i)

RDC, calculations, wzory,

τ- oznacza okres obliczeniowy, 

Cg(τ) – koszt całkowity w okresie obliczeniowym, 

CI – początkowe koszty inwestycji w odniesieniu do środka lub zestawu środków j, 

Ca,i(j) – roczny koszt eksploatacji budynku w roku i po zastosowaniu środka lub zestawu środków j, 

Vf, τ (j) – wartość rezydualna środka lub zestawu środków j na koniec okresu obliczeniowego (zdyskontowana do roku zerowego), 

Rd(i) – współczynnik dyskontowy dla roku i w oparciu o przyjętą stopę dyskontową r.

RDC, calculations, wzory,

p oznacza liczbę lat od okresu zerowego, a r oznacza rzeczywistą stopę dyskonta.

RDC, calculations, wzory,