Jak skutecznie chronić się przed hałasem i żyć, pracować w komfortowych warunkach?

Metoda prewencyjna opiera się na prowadzeniu wszelkich działań, które mają zapobiegać wystąpieniu zagrożenia hałasem. To działania wieloaspektowe, m.in.: wybór lokalizacji budynku i rodzaju technologii, w jakiej ma powstać, dbałość o wysoki poziom wiedzy uczestników procesu projektowego i realizacyjnego etc.  

Każdy nowy obiekt musi oczywiście spełniać (już w fazie projektowej) wymagania określone w przepisach prawa budowlanego. W zakresie wymagań podstawowych znajduję się tam również ochrona przed hałasem i drganiamiProjektant podpisując oświadczenie pod dokumentacją projektową potwierdza, że obiekt budowlany biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania zaprojektowany jest zgodnie z zgodnie z przepisami techniczno-budowalnymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

Co jest źródłem hałasu w budynkach? 

Należy pamiętać o hałasie bytowym: rozmowy, dźwięki z urządzeń audio czy hałas pochodzący od sprzętu technicznego (odkurzacz, mikser, pralka). Hałas powietrzny może być zróżnicowany, zależy też od sposobu użytkowania pomieszczeń. Inna jest charakterystyka hałasu w budynkach biurowych, szkołach czy obiektach sportowych, inna w budynkach mieszkalnych. 

Użytkownicy wytwarzają również hałas charakterze uderzeniowym, który powstaje na stropach i podłogach i rozchodzi się po konstrukcji budynkuOchrona przed nimi wymaga znajomości charakterystyki źródeł dźwięków. Poczynając od hałasu przenikającego z zewnątrz spoza budynku, przedostający się przez ściany, dach, okna. Znacznym źródłem hałasu jesinstalacja i urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne jak piece, centrale wentylacyjne, kanały, instalacje rurociągów, itp.  

W budownictwie mieszkaniowym pojawił się nowy, silny i bardzo uciążliwy, niskoczęstotliwościowy dźwięk bytowy, pochodzący od systemów audio-video, kin domowych etc. Hałas zza ściany jest dziś najbardziej uciążliwym hałasem w budynkach mieszkalnych. Kiedy zbyt niska izolacyjność akustyczna przegród niedostatecznie ogranicza przenoszenie dźwięków od sąsiada, możemy stać się biernymi uczestnikami jego życia. Wielu osobom nie odpowiada to, że słyszą wszystko, co dzieje się za ścianą – i działa to zazwyczaj w dwie strony. 

W budynkach komercyjnych hałas jest czynnikiem zdecydowanie pogarszającym komfort pracy (biura, urzędy), nauki (szkoły, biblioteki) lub wypoczynku (hotele). Przekłada się to na efektywność działania oraz komfort przebywania w pomieszczeniach.  

W jakim hałasie żyjemy na co dzień? 

Z punktu widzenia ochrony przed hałasem w budownictwie i poprawy komfortu życia, bardzo ważne jest właściwe postrzeganie tego zagadnienia przez osoby podejmujące decyzje w procesie inwestycyjnym. Hałasu w budynkach mieszkalnych nie da się doświadczyć od razu. W budynkach wielorodzinnych, w których mieszkania sprzedawane są etapami, uciążliwy sąsiad może pojawić się dopiero po jakimś czasie. W momencie zasiedlenia sprzedanego z opóźnieniem mieszkania pojawić się może hałas, który dotychczas nie był mieszkańcom znany.  

W kategoriach prawnych hałas oznacza zanieczyszczenie szkodliwą energią. Energia ta może trwać krótko lub długo, w zależności od natury źródła. Hałas motocykla o dużym natężeniu jest zwykle krótkotrwały. Hałas wentylatora ma mniejsze natężenie, ale jest jednostajny. W każdym przypadku hałas jest dźwiękiem niepożądanym. Hałas przemijający i niepowracający może być oceniany jako intensywny, lecz jego uciążliwość jest znikoma w zestawieniu z codziennym hałasem, jaki regularnie może „produkować” sąsiad. W budynkach komercyjnych zmiana użytkownika i sposobu korzystania z pomieszczeń może spowodować drastyczne pogorszenie komfortu akustycznego. Inny rodzaj hałasu generuje cicha praca biurowa, a inny call center, inny biblioteka, a inny studio fitness. Warto mieć na uwadze, że funkcja pomieszczeń może się zmieniać i przewidzieć to, proponując lepsze rozwiązania akustyczne niż tylko wymagane przepisami prawa budowlanego. 

W domach jedno- i wielorodzinnych ważnym czynnikiem jest redukcja przenoszenia dźwięków między pomieszczeniami. Równie istotne jest to w budynkach komercyjnych. 

Inna jest charakterystyka hałasu w biurach, szkołach czy obiektach sportowych, a inna w budynkach mieszkalnych. Ochrona przed nim wymaga znajomości charakterystyki źródeł dźwięków.  

Hałas zza ściany jest dziś najbardziej uciążliwym hałasem w budynkach mieszkalnych. Szczególnie męczący jest niskotonowy dźwięk pochodzący z urządzeń audio-wideo czy kina domowego. Z kolei w budynkach komercyjnych, jak biura, hałas pogarsza komfort pracy.  

Jak są parametry akustyczne produktów ROCKWOOL? 

Produkty ROCKWOOL charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami akustycznymi, spełniając wymagania izolacji ścian działowych i podłóg w hotelach, biurowcach, szpitalach, domach jedno- i wielorodzinnych. 

Strop rozdzielający pomieszczenia mieszkalne i korytarze „pracuje” pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi, dlatego zasadniczo stawia się mu wymagania jedynie odnośnie do parametrów izolacyjności akustycznej. Należy przy tym pamiętać, że komfort akustyczny powinien być zapewniony zarówno w obrębie danego mieszkania, jak również pomiędzy poszczególnymi mieszkaniami. Dbałość o poprawność rozwiązań pomiędzy korytarzem klatki schodowej a mieszkaniem czy mieszkaniem ulokowanym ponad pomieszczeniem handlowym powinna być szczególna. Należy zatem mieć na uwadze skuteczną izolację akustyczną od dźwięków powietrznych (takich jak np.: rozmowa).