Aprobaty i certyfikaty

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 (z późniejszymi zmianami) dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Wyroby objęte normami zharmonizowanymi i Europejskimi Aprobatami Technicznymi/Europejskimi Ocenami Technicznymi są dopuszczone do obrotu jeśli producent sporządził dla nich deklarację właściwości użytkowych DoP (Declaration of Performance) oraz umieścił na nich oznakowanie.
Umieszczając oznakowanie CE na wyrobie, producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu z deklarowanymi dla tego wyrobu właściwościami użytkowymi.

Etykieta produktu Etykieta produktu

Oznaczenia na etykiecie

Rozwiń aby zobaczyć oznaczenia

1. Nazwa handlowa wyrobu

2. Zastosowanie wyrobu

3. Piktogram określający zastosowanie wyrobu

4. Adres strony internetowej dla DoP

5. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

6. Nr DoP – Deklaracji właściwości użytkowych.

7. Numer Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych 

8. Klasa reakcji na ogień

9. Kod wyrobu

10. Data produkcji

11. Wymiary

12. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła

13. Deklarowany opór cieplny

14. Numer jednostki notyfikowanej, która uczestniczyła w ocenie zgodności i wydała certyfikat.

15. Dwie ostatnie cyfry roku pierwszego oznaczenia wyrobu znakiem CE

16. Adres producenta

Back