DLACZEGO WARTO IZOLOWAĆ?

Termomodernizacja starszych budynków

Podstawowym celem modernizacji budynku jest zmniejszenie zużycia energii oraz nie mniej ważne zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem komfortu użytkowania i mikroklimatu w pomieszczeniach.

Zainteresuj się tym tematem, jeśli:

 • ponosisz duże koszty związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej,
 • używasz paliwa mocno zanieczyszczającego Twoje bezpośrednie otoczenie i środowisko naturalne (węgiel, koks),
 • w przegrodach zewnętrznych twojego domu (ścianach zewnętrznych, dachu lub stropodachu) nie ma co najmniej 12 cm izolacji cieplnej (styropianu, skalnej wełny mineralnej),
 • w Twoim domu jest przestarzały kocioł grzewczy lub piec oraz przestarzała instalacja grzewcza,
 • masz wyeksploatowane i nieszczelne okna,
 • w okresie zimowym (sezonie grzewczym) mikroklimat i komfort cieplny w Twoim domu jest niewłaściwy (odczucie chłodu, wrażenia przeciągów, wilgoć i zła jakość powietrza).

Ważne kwestie związane z termomodernizacją

Co to właściwie jest modertnizacja budynku?

Termomodernizacja budynku to przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym.Wymaga oczywiście nakładów finansowych, ale przy dobrym rozpoznaniu i wyborze metody finansowania można ją wykonać w taki sposób, że związane z tym koszty będą pokrywane głównie z uzyskanych oszczędności.

Aby poddać budynek skutecznej termomodernizacji można:

 • ocieplić przegrody zewnętrzne,
 • wymienić lub wyremontować okna,
 • zmodernizować lub wymienić system grzewczy w budynku,
 • unowocześnić system wentylacji,
 • usprawnić system wytwarzania ciepłej wody,
 • zacząć wykorzystywać energię słoneczną lub inną tanią tzw. energię odnawialną.

Warto zasięgnąć porady doświadczonego audytora energetycznego zanim podejmiemy decyzję o zakresie termomodernizacji. Może to uchronić nas przed nietrafioną modernizacją elementu, który w rzeczywistości ma niewielki wpływ na efektywność energetyczną całego budynku. 

Gdzie w budynku występują największe straty ciepła?

W typowym domu tracimy ciepło w następujących miejscach:

 • wentylacja 30-40%
 • ściany zewnętrzne 20-30%
 • dach 10-15%
 • okna 15-25%
 • piwnica 3-5%  
akich efektów można się spodziewać po przeprowadzeniu termomodernizacji?

Po termomodernizacji możemy spodziewać się następujących efektów: 

 • Polepszenia warunków i komfortu zamieszkania (mikroklimat, estetyka),
 • Zmniejszenia kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody,
 • Wzrost wartości rynkowej  budynku,
 • Dodatkowo, dzięki termomodernizacji przyczyniasz sie do ochrony środowiska naturalnego. 
Audyt energetyczny

Termomodernizacja domu nie powinna być przedsięwzięciem przypadkowym. Aby uzyskać pożądane skutki i znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania domu, należy przeprowadzić szczegółową analizę energetyczną budynku. Dopiero wtedy można przystąpić do działań poprawiających izolacyjność ścian, dachu, szczelność okien i drzwi, czy też wydajność systemu grzewczego, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Taką wnikliwą analizą jest audyt energetyczny.

Audytem energetycznym nazywamy ekspertyzę dotyczącą podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających całkowite zużycie energii w domu. Głównym celem jest ograniczenie kosztów ogrzewania domu. Audyt ma na celu zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności np. okresu zwrotu poniesionych kosztów.

W związku z aktualnym stanem budownictwa mieszkaniowego w Polsce (znaczna liczba domów wysoce energochłonnych), uchwalona została Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18 grudnia 1998r. Obecnie Ustawa ta została zastąpiona przez Ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459. Natomiast etapy przeprowadzenia audytu energetycznego termomodenizowanego budynku jasno i precyzyjnie określa m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytorów, w także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Pierwszym podstawowym etapem audytu energetycznego jest szczegółowa analiza aktualnego stanu budynku. Obejmuje ona ocenę właściwości cieplnych przegród zewnętrznych, stanu stolarki okiennej i drzwiowej, określenie sprawności systemu grzewczego, wentylacyjnego oraz układu ciepłej wody użytkowej. Uzyskanie tych danych wymaga fachowej oceny technicznej budynku, przeprowadzenia wywiadów z mieszkańcami. Niekiedy uzasadnione jest również zastosowanie urządzeń analizujących zużycie ciepła, wydajność systemu ogrzewania, efektywność regulacji i sterowania systemem grzewczym czy też wielkości strat przy przesyłaniu ciepła. Dla pełnego obrazu właściwości energetycznych budynku i pełnej analizy procesów cieplnych wskazane może być przeprowadzenie długotrwałych pomiarów temperatury zarówno wewnątrz,jak i na zewnątrz budynku od strony północnej (w celu uniknięcia ogrzania mierników przez słońce) w okresie grzewczym.

Ponadto, należy wykonać ocenę stanu technicznego i eksploatacji obiektu, w której uwzględnia się takie elementy jak np. nieszczelny dach, przemarzające ściany, zniszczoną elewację, czy też skorodowaną instalację centralnego ogrzewania, elementy przyczyniające się do nadmiernego zużycia energii wynikające z nieprawidłowego użytkowania budynku.

W profesjonalnie przeprowadzonym audycie winny się również znaleźć badania termowizyjne budynku, które jasno i dokładnie przedstawiają straty ciepła przez ściany, dachy i otwory okienne oraz drzwi.

 

Na tym etapie proponuje się konkretne rozwiązania, dobrane w oparciu o szeroką znajomość i gamę produktów służących poprawie zmniejszenia strat ciepła w poszczególnych elementach budynku. Należy tutaj zaznaczyć, iż najbardziej uzasadnionym rozwiązaniem jest ograniczenie strat ciepła poprzez zapewnienie właściwej izolacyjności przegród zewnętrznych budynku, a następnie poszukiwanie możliwości pozyskania energii z odnawialnych źródeł np. energia z kolektorów słonecznych czy pomp ciepła, a potem możliwości ograniczenia zużycia energii poprzez efektywne wykorzystanie paliw kopalnych, czyli usprawnienie istniejącego systemu grzewczego.

Na podstawie przeanalizowanych rozwiązań przygotowana zostaje oferta uwzględniająca nakłady finansowe związane z wykonaniem prac termomodernizacyjnych. Właściwe wykonanie powyższych działań pozwala na przystąpienie do obliczania oszczędności wynikających z zaproponowanego przedsięwzięcia. Oszczędność kosztów ogrzewania, czyli różnica pomiędzy stanem aktualnym a stanem po przeprowadzeniu termomodernizacji, ma kluczowe znaczenia dla właściciela domu - inwestora. Uwzględniając w obliczeniach przyjęte rozwiązania otrzymujemy zestawienie kosztów i zysków, jakie można osiągnąć poprzez zastosowanie usprawnień w obszarze izolacyjności ścian, stropodachów i podłóg oraz okien i drzwi, a także poprawy efektywności systemu grzewczego i wentylacyjnego. Późniejsza analiza ekonomiczna wszystkich możliwych rozwiązań daje nam przejrzysty obraz tego, ile możemy zaoszczędzić w przyszłości inwestując w efektywniejsze energetycznie rozwiązania. W przypadku termomodernizacji budynków, zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów, oblicza się tzw. wskaźnik SPBT, czyli prosty okres zwrotu nakładów. Wskazuje on czas, w jakim zwrócą się poniesione koszty i przedsięwzięcie zacznie przynosić korzyści finansowe dla inwestora.

Te informacje pozwalają nam na przygotowanie planu przeprowadzanych prac termomodenizacyjnych. Należy zaznaczyć, iż koszt przeprowadzenia audytu energetycznego jest znikomy w porównaniu do wartości prac modernizacyjnych i przyszłych korzyści finansowych, jakie można uzyskać po przeprowadzeniu odpowiednio przygotowanej termomodernizacji. Dlatego też warto ponieść ten koszt i zlecić przygotowanie audytu energetycznego specjalistom z zakresu efektywności energetycznej. Lista audytorów energetycznych dostępna jest m.in. na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (www.zae.org.pl)

Formalności w procesie termomodernizacji

Termomodernizacja, jak każde przedsięwzięcie budowlane, wymaga przed rozpoczęciem prac wykonania projektu architektoniczno-budowlanego. Ma on istotny wpływ nie tylko na zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku, ale także na jego wygląd zewnętrzny. Każdy więc, kto zdecydował się na przeprowadzenie termomodernizacji domu, po wykonaniu audytu energetycznego powinien zlecić przygotowanie takiego projektu.

Mając już gotowy projekt, dopasowany do naszych potrzeb, lecz uwzględniający wszelkie, wskazane w audycie, możliwe modernizacje (minimalizacja mostków termicznych), wydawałoby się, iż można przystąpić do przeprowadzenia prac budowlanych. Jednakże nasze prawo wymaga jeszcze uzyskania odpowiednich zgód i pozwoleń. To, jakie prace wymagają pozwolenia na budowę, a jakie tylko zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, precyzyjnie określa prawo budowlane (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami).

Dach i ściany wybranego domu można ocieplać bez pozwolenia na budowę, ponieważ jego wysokość nie przekracza wysokości 12 m (roz. 4, art. 29, ust. 2, pkt 4). W związku z tym jedyną czynnością administracyjną, którą należy wykonać w procesie termomodernizacji tego domu jest zgłoszenie właściwemu organowi (np. urzędowi gminy lub powiatu albo też urzędowi miejskiemu) przeprowadzenia robót budowlanych. Formularz zgłoszenia można znaleźć na stronach internetowych organów administracyjnych lub też w samych siedzibach działów architektoniczno-budowlanych jednostek administracyjnych. W samym zgłoszeniu (art. 30, ust 2) należy opisać rodzaj i grubość materiału ociepleniowego oraz sposób przeprowadzenia prac budowlanych (zaleca się używanie zwrotu zgodnie z zaleceniami producenta). Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W tym dokumencie należy podać takie informacje, jak: szczegółowe dane personalne, numer działki, na której znajduje się obiekt budowlany oraz numer dokumentu, na podstawie którego stwierdzona została własność bądź współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe lub też stosunek zobowiązaniowy przewidujący uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Do owych dwóch dokumentów trzeba dołączyć zasadniczą mapę działki. Można ją otrzymać za niewielką opłatą w dziale geodezji i kartografii jednostek organizacyjnych, w których dokonuje się zgłoszenia.

Zgodnie z prawem budowlanym wszystkich tych formalności należy dopełnić przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania prac ociepleniowych można przystąpić dopiero wtedy, gdy w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu. Po 30 dniach zgłoszenie robót budowlanych staje się prawomocne, zatem można przystąpić do wykonywania modernizacyjnych prac budowlanych. Uwaga! Ważność zgłoszenia, do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, mija po upływie dwóch lat od dnia złożenia zgłoszenia.

OptiHouse
przydatne narzędzia OptiHouse
przydatne narzędzia

OptiHouse

OptiHouse jest programem dla każdego, kto jest w tracie lub zaraz przystąpi do budowy domu. Pozwala on obliczyć koszty właściwej izolacji budynku oraz przyszłe oszczędności związane z jego efektywnością energetyczną. Pamiętaj, dom budujesz na lata!
Sprawdź ile możesz zaoszczędzić dobierając odpoiwednie produkty budowlane!
Zobacz jak możesz zaoszczędzić z OptiHouse
Dlaczego ROCKWOOL?

Dlaczego ROCKWOOL?

Sprawdź moce wełny skalnej, które na lata zabezpieczą Twój dom
Wyjątkowe zalety wełny skalnej